DET BEGYNDTE MED ET KALD

I januar 1996 oplevede stud. theol. Betina Wiik et kald til at starte en ungdomsmenighed. Veninderne Laila og Sonja Bernhardsen valgte at være med til at realisere denne vision. De 3 unge kvinder mødtes og bad sammen om at se hvert et skridt, der skulle tages inden åbningen, og de oplevede Guds ledelse gennem Helligånden. En brochure blev lavet, og man inviterede venner og bekendte til at møde frem.

Det bibelske mandat for ‘Ungdomsmenigheden ved Søerne’ var ApG. 2,42-47: ”De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne”. De ønskede at bygge menigheden på apostlenes lære, bøn, nadver og fællesskab. Lørdag d. 15. juni 1996 deltog 10-12 personer ved det første møde. De blev bedt om at beskrive deres billede af en ønskemenighed, og alle ønsker blev skrevet op på en tavle, hvorefter deltagerne kunne vælge, hvad de gerne ville være med til at realisere. Programmet blev nu fællesspisning hver lørdag kl. 13. med efterfølgende nadver og vidnesbyrd, møde i grupper omkring Ordet, bøn og tilbedelse. Bønnen fyldte meget, og var det, der bar menigheden frem. Gennem præster, der havde erfaring med ny menighedsopbygning, blev det klart, at Helligånden måtte være helt central i at give inspirationen i arbejdet.

NUTIDIGE GUDSTJENESTER

En stor privat donation blev tildelt Adventistkirken i Danmark til eksperimenterende evangelisation blandt unge i Storkøbenhavn. Et team på 4 personer (Betina Wiik, Frank Rechter, Thomas Müller og Lasse Bech) var blevet tilknyttet og til dels lønnet til dette arbejde, som i øvrigt omfattede en kernegruppe på ca. 15 frivillige personer. Ønsket var, at få mennesker i tale gennem nutidige gudstjenester og musikarrangementer. Såvel menighedslokalet som de tilstødende områder ved køkken og indgang var overfyldt, men humøret var højt, og de interesserede gæster fortsatte snakken til langt ud på aftenen.

Formålet var og er fortsat at skabe et varmt miljø, hvor mennesker lærer Gud at kende gennem en nutidig formidling af det bibelske budskab uden sproglige eller forståelsesmæssige hindringer. Modellen for arbejdet var Paulus’ arbejde blandt kirkefremmede, som det skildres i det Ny Testamente, hvor der til stadighed oprettedes nye kirkefællesskaber med Jesus som vejen, sandheden og livet blandt mennesker, som intet kendte til Jesus.

SØGENDE MENNESKER

Det var vigtigt for initiativtagerne at kommunikere med de besøgende på deres præmisser og tage udgangspunkt i deres individuelle behov i stedet for at tage udgangspunkt i traditionel forkyndelse.

Denne gudstjenesteform udvikledes på kort tid og trivedes i det uformelle cafémiljø, hvor Guds ord blev forkyndt i et nutidigt sprog og de bibelske sandheder formidlet i lovsang af høj kvalitet. Fra et lille fællesskab udvikledes under Helligåndens påvirkning en gruppe på 40-50 til kirkesøgende. Denne gudstjenesteform, som primært henvender sig til søgende mennesker uden kirkebaggrund, er vores fællesskabs varemærke. Tilbedelsen har dels form af offentlig bøn i fællesskabet men tillige i form af forbøn for mennesker, som har et specielt behov eller blot ønsker en personlig velsignelse. Denne forbønsaktivitet er et andet varemærke for vort fællesskab, og denne har afsløret mange menneskers klare behov for og velsignelse ved bøn.

EN ETABLERET MENIGHED

Gudstjenesterne er nu flyttet op på 2. sal i kirkesalen for at give plads til de mange kirkesøgende.

Den centrale gruppe af menighedsmedlemmer samles tillige ved særlige møder eller i cellegrupper, hvor der dels satses på læring fra Guds Ord, dialog om et givet nutidigt emne og dels bøn for menigheden som helhed og for de enkelte medlemmer.

Gudstjenesten lørdag eftermiddag i Cafékirken kan således ikke umiddelbart sammenlignes med mere traditionelle gudstjenesteformer, hvori der typisk indgår en fastlagt liturgi, salmesang, bøn og forkyndelse fra prædikestolen.

Fra at være et eksperimenterende kirkefællesskab har Cafékirken udviklet sig til en etableret menighed under Adventistkirken i Danmark, og har nu status som selvstændig kirke siden maj 2010.

Betina Wiik og Frank Rechter fungerede som menighedens præster frem til 2007. Bobby Bovell var præst for Cafékirken fra 2008-2016. Robert Fisher kom til Cafékirken i 2014 og Anne-May Müller i 2016 og de fungerer begge som kirkens præster.

Du er altid velkommen til at komme forbi og hilse på og se, hvad vi laver. Du kan også kontakte en af vores præster hvis du har lyst til en personlig samtale.

Ser vi dig på lørdag?